Harvey Prize Ceremony

תמונות מטקס פרס הארווי, בו הופיע הרכב בהנחייתו של מאסטרו דודי ספור, בשיתוף פעולה של הטכניון עם עמותת פוליפוני לחינוך.