Diagram included at the end of Leibniz's dissertation on the art of combinations .

ד"ר אביטל בינה פולק

עמית הוראה בכיר

ד"ר אביטל בינה-פולק היא חברת סגל במחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות בטכניון. היא אנתרופולוגית חברתית-תרבותית עם דגש על חינוך, תהליכים קוגניטיביים וניידות בסין ובישראל העכשוויות. המחקר שלה מתמקד בשלושה נושאים עיקריים: 1) היבטים בין-תרבותיים של למידה ותהליכים קוגניטיביים; 2) הקשר בין גבולות, ניידות ומגדר; 3) היבטים מקומיים ובינלאומיים של ההשכלה הגבוהה.

מחקר המתמקד בחקירת תהליכי למידה ותהליכים קוגניטיביים בפרספקטיבות בין-תרבותיות. הפרויקט בוחן מספר סוגיות עיקריות: מהי ההשפעה התרבותית על מיומנויות הלמידה? אילו תפיסות ופרקטיקות תרבותיות ניכרות בקרב התלמידים? כיצד התפיסות והפרקטיקות התרבותיות הללו מעורבות בביצועים האקדמיים של התלמידים, גישות הלימוד והכישורים הקוגניטיביים של התלמידים? וכיצד מושפעות התפיסות והפרקטיקות התרבותיות הללו לאורך זמן או בהקשרים שונים?
על המועמדים להיות בעלי עניין בחינוך, נקודות מבט בין-תרבותיות ועבודה בין-תחומית.
מחקר המתמקד במדיניות ציבורית וחינוך בסין בת זמננו. הפרויקט יכול לשלב סטודנטים המעוניינים לחקור נושאים הקשורים לחינוך, מדיניות ציבורית, ילדות ו/או מגדר בסין בת זמננו ממגוון רקעים אקדמיים: לימודי סינית, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה והיסטוריה.

יצירת קשר

avitalbp@technion.ac.il
   04.829.3928