תארים מתקדמים

רכזת אקדמית אנגלית תארים גבוהים – מאסטר – ד"ר מיכל טל

רכזת מינהלית – גב' שלומית בן איש


משתלמים בתארים מתקדמים נדרשים להוכיח ידיעת שפות בהתאם לנאמר בתקנות האקדמיות:

יש לעבור את הבחינה באנגלית במהלך הסמסטר הראשון. במידה ולא עברו, נדרשים להשתתף בקורס עד תום הסמסטר השני ללימודים.  (סעיף 26.06 לגבי משתלמים לתואר מגיסטר וסעיף 34.09 לגבי משתלמים לתואר דוקטור).

מידע נוסף מאתר בית הספר לתארים מתקדמים:

לתואר שני – סעיף 26.06

לתואר שלישי – סעיף 34.09

החל מסמסטר חורף 2022-23, סטודנטים לתארים מתקדמים זכאים ל-2 נקודות זכות בגין השלמת חובת האנגלית.

ישנן שתי דרכים בהן ניתן להשלים חובה זו:

  1. השלמת הבחינה באנגלית מורחבת (328013 – מסלול בחינה בלבד) בציון עובר – עבור סטודנטים המצויים בסמסטר הראשון ללימודים.
  2. השלמת הקורס בהעשרה באנגלית לתארים מתקדמים (328014) ובחינת הסיום בקורס זה בציון עובר – עבור סטודנטים במסלול עם תיזה בלבד.

328014 העשרה באנגלית מורחבת לתארים מתקדמים (החל מסמסטר חורף תשפ"ג מחליף את 328052): 

הקורס נועד לפתח מיומנויות מתקדמות של הבנה והפקת תוכן, הנדרשות לתקשורת אקדמית באנגלית: קריאה וניתוח של טקסטים אקדמיים, העשרת אוצר מילים ותרגול של מבנים דקדוקיים, צפייה בתוכן דיגיטלי רלוונטי ודיון בו. לאחר שלב הלימוד של כל אחת מן המודלות של הקורס, הסטודנטים יבטאו את עמדתם, יפתחו טיעונים ביחס לנושאים הנלמדים וישוו ביניהם, תוך שימוש במיומנויות הנלמדות.

למידע נוסף על קורס 328014

קבוצות ורישום לסמסטר הקרוב

328013 אנגלית מורחבת לתארים מתקדמים (החל מסמסטר חורף תשפ"ג מחליף את 328011): 

אנגלית מורחבת – בחינה בלבד. מיודעת לסטודנטים בסמסטר הראשון בלבד. ניתן לגשת לבחינה זו, בהתאם למועדים המתפרסמים באתר ללא השתתפות בקורס.

הבחינה באנגלית מתקיימת בארבעה מועדים בכל שנה. התאריכים המדויקים מתפרסמים בביה"ס לתארים מתקדמים ובאתר המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות.

למידע נוסף על הבחינה

קבוצות ורישום לסמסטר הקרוב

328049 כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים: משתלמים לתואר מגיסטר עם תזה רשאים ללמוד את המקצוע "כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים". הרישום למקצוע זה יעשה באמצעות טופס מקוון המחייב את אישור המנחה והתחייבות הסטודנט.
למידע נוסף ניתן לפנות לרכזת ההוראה לאנגלית, עברית וחינוך גופני במחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות .
ההשתתפות בקורס מותנית בהשלמת החובות באנגלית מורחבת ובעמידה בבחינת מיון בתחילת הסמסטר.
משתלם למגיסטר שעמד בהצלחה במקצוע וממשיך לימודיו לתואר דוקטור, ירשם לקורס לדוקטורנטים (מספר מקצוע 328050). בשיעור הראשון של הקורס הוא יבחן על מנת שיוחלט אם ימשיך בקורס או יקבל פטור.

קבוצות ורישום לסמסטר הקרוב


328050 כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים:

 English Academic Writing – 328050

משתלמים/ות לתואר דוקטור נדרשים/ות לעבור את המקצוע "כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים" במהלך שלושת הסמסטרים הראשונים ללימודיהם.
ההשתתפות בקורס מותנית בהשלמת החובות של הקורס "אנגלית מורחבת" ובעמידה בבחינת מיון בתחילת הסמסטר.  

פרסום לרישום לקורס מופץ על ידי בית הספר לתארים גבוהים בתחילת כל סמסטר.

קבוצות ורישום לסמסטר הקרוב

מספר קורס שם הקורס שם מרצה סמסטר נק״ז
מספר קורס
328013
שם הקורס
אנגלית מורחבת לתארים מתקדמים (החל מסמסטר חורף תשפ"ג מחליף את 328011) 
שם מרצה
טרם נקבע
סמסטר
חורף
נק״ז
2

לינק לקורס

קבוצה אחת (לימוד פרונטלי + בחינה). הקורס נועד לפתח מיומנויות מתקדמות של הבנה, הנדרשות להתמודדות יעילה עם קריאת חומרים אקדמיים באנגלית. יושם דגש על קריאה וניתוח של טקסטים אקדמיים, העשרת אוצר המלים ותרגול של מבנים דקדוקיים. תינתן תשומת לב גם לטיפול יכולות הבנת הנשמע והביטוי בעל-פה בשפה. 

בסוף הקורס הסטודנטים ידרשו למבחן באנגלית מורחבת.  

 

קבוצה נוספת (לבחינה בלבד). ניתן לגשת לבחינה זו, בהתאם למועדים המתפרסמים באתר ללא השתתפות בקורס. המחלקה מציעה קורסי הכנה לבחינה עבור אותם משתלמים/ות שלא עמדו בבחינה במועד, בהתאם לתקנות. 

הבחינה באנגלית מתקיימת בשלושה מועדים בכל שנה. התאריכים המדויקים מתפרסמים בביה"ס לתארים מתקדמים ובאתר המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות. 

מספר קורס
328049
שם הקורס
כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים
שם מרצה
טרם נקבע
סמסטר
חורף
נק״ז

328049 כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים: משתלמים לתואר מגיסטר עם תזה רשאים ללמוד את המקצוע "כתיבה אקדמית באנגלית למסטרנטים". הרישום למקצוע זה יעשה באמצעות טופס מקוון המחייב את אישור המנחה. למידע נוסף ניתן לפנות לרכזת ההוראה לאנגלית, עברית וחינוך גופני במחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות .   

ההשתתפות בקורס מותנית בהשלמת החובות באנגלית מורחבת ובעמידה בבחינת מיון בתחילת הסמסטר.  

משתלם למגיסטר שעמד בהצלחה במקצוע וממשיך לימודיו לתואר דוקטור, ירשם לקורס לדוקטורנטים (מספר מקצוע 328050). בשיעור הראשון של הקורס הוא יבחן על מנת שיוחלט אם ימשיך בקורס או יקבל פטור. 

מספר קורס
328014
שם הקורס
העשרה באנגלית מורחבת לתארים מתקדמים
שם מרצה
טרם נקבע
סמסטר
חורף
נק״ז
2

הקורס נועד לפתח מיומנויות מתקדמות של הבנה והפקת תוכן, הנדרשות לתקשורת אקדמית באנגלית: קריאה וניתוח של טקסטים אקדמיים, העשרת אוצר מילים ותרגול של מבנים דקדוקיים, צפייה בתוכן דיגיטלי רלוונטי ודיון בו. לאחר שלב הלימוד של כל אחת מן המודלות של הקורס, הסטודנטים יבטאו את עמדתם, יפתחו טיעונים ביחס לנושאים הנלמדים וישוו ביניהם, תוך שימוש במיומנויות הנלמדות.

מספר קורס
328050
שם הקורס
כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים
שם מרצה
טרם נקבע
סמסטר
חורף
נק״ז

כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים (מספר מקצוע 328050): משתלמים/ות לתואר דוקטור נדרשים/ות ללמוד את המקצוע "כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים". הרישום למקצוע זה מתבצע באתר המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות. ההשתתפות בקורס מותנית בהשלמת החובות באנגלית מורחבת ובעמידה בבחינת מיון בתחילת הסמסטר.