Diagram included at the end of Leibniz's dissertation on the art of combinations .

פרופ'ח איילת שביט

עמית מחקר

פרופ'ח שביט היא פילוסופית של אקולוגיה ואבולוציה, יו"ר האגודה הישראלית לפילוסופיה. עמיתת מחקר בטכניון ופרופסור חבר במכללת תל-חי.

איילת חוקרת את יחסי הגומלין של עובדות וערכים במושגים ביולוגיים יסודיים – 'אינדיבידואליות', 'קולקטיביות', 'שיתוף פעולה' ו'מיקום' – ובוחנת באופן יזום אפשרות של אקדמיה קהילתית.

מחקר המתמקד בניסוח ובחינה מה כרוך במחקר אקדמי, ומה כרוך בעיסוקו. הפרויקט בוחן האם ובאיזו מידה עיסוק בדיסציפלינות אקדמיות אחרות ובקהילות שאינן אקדמיות משפר את המצוינות האקדמית ומפחית אי צדק אפיסטמי. את המחקר מובילה פרופ' איילת שביט. על המועמדים להיות בעלי ניסיון קודם ועניין בעבודה בינתחומית ומעורבות ציבורית.

יצירת קשר

  ashavit@technion.ac.il
   אתר אישי